Ревмокомплекс:

С-реактивний білок

антистрептолізин-О (АСЛ-О)

ревмотоідний фактор (РФ)

циркулюючі імунні комплекси (ЦВК)

проба Вельтмана

серомукоїд

сечова кислота

Печінковий комплекс:

білірубін і його фракції

аланінамінотрансфераза (АЛТ)

аспара-татамінотрансфераза (АСТ)

лужна фосфатаза (ЛФ)

лактатдегидрогеназа (ЛДГ)

гаммаглута-мілтранспептідаза (ГГТП)

тимолова проба

білковий спектр

Ліпідний комплекс:

Холестерин

Ліпопротеїди

βHDL-холестерин

LDL-холестерин

тригліцериди

Дослідження при захворюваннях нирок:

загальний білок

альбумін

білковий спектр

сечовина

креатинін

проба Реберга

загальний аналіз сечі

аналіз сечі за методом Нечипоренко

аналіз сечі за методом Земницького

Діагностика цукрового діабету:

глюкоза крові, сечі

глікозильований гемоглобін

кетонові тіла

тест толерантності до глюкози

Дослідження при захворюваннях кісток:

лужна фосфатаза

кальцій

фосфор